แจ้งโอน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เลือกธนาคาร (ต้องการ)

เดื่อน/วัน/ปี ที่โอน (ต้องการ) (ตัวอย่าง 07/25/2017)

เวลาที่โอน (ตัวอย่าง 21.00)

ยอดเงินโอน (ต้องการ) (ตัวอย่าง 300.00)

หากต้องการให้บดเมล็ดกาแฟ กรุณาแจ้งประเภทเครื่องที่่ใช้ (ก้านชง, กระดาษกรอง, ฯลฯ)


ไฟส์ JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb