นโยบาย

นโยบาทั่วไป

 1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ Vector Coffee Roaster
  1.1. เว็บไซต์สปอร์ตคาร์ทออนไลน์ ในชื่อ “www.vectorroaster.com” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
  1.2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”
  1.3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
 2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  2.1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  2.2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการต่อไปนี้
  2.2.1. เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้
  2.2.2. ผู้ใช้บริการปุ่มให้กดเพื่อยอมรับกฎระเบียบของการบริการก่อนเข้าสู่การยืนยัน การชำระเงิน
  2.3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ
 3. การอนุญาตให้ใช้งานรูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์
  3.1. ผู้ให้บริการอนุญาตให้เผยแพร่ รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ บางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนตัวหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นรับทราบเท่านั้น ไม่สามารถนำ รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์ไปใช้งานดังต่อไปนี้
  3.1.1. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ทุกส่วนหรือบางส่วน
  3.1.2. นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเผื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกผ้อง
  3.1.3. พยายามปรับปรุงหรือทำให้คล้ายคลึงกับข้อมูลภายในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
  3.1.4. ลบข้อความหรือรูปภาพอันแสดงความเป็นเจ้าของลิบสิทธิ์ของผู้ให้บริการออกจาก รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
  ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
  4.1. สินค้าที่อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ เมื่อสินค้าที่ถูกจัดส่งออกไปแล้ว หรือไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งกับสินค้าเหล่านั้น
  4.2. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืน ชดใช้ ค่าเสียหายในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าเนื่องมาจากการดูแลสินค้าของทางผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ
  4.3. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
 5. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
  5.1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
  5.2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 6. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ
  ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆเลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หรือค่าบริการใดๆ ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่ยังมีอยู่ เป็นต้น
 7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  7.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท  เวคเตอร์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้ให้กับเราไว้ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท (ดังนั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น)
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ และการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัท ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ www.vectorroaster.com แก่ท่าน การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของษริษัททันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัทและเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

  เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวบข้อมูลอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร
 1. ข้อมูลที่ท่านให้ และการจัดเก็บข้อมูล

  2.1 การติ๊กเครื่องหมาย และคลิกปุ่ม “สมัคร” เป็นการแสดงว่า ท่านยอมรับว่า ได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2.2 เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน

  – ข้อมูลในการติดต่อ ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ / สถานที่จัดส่งใบเสร็จรับเงิน, สถานที่จัดส่งสินค้า, อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
  – ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (โดยบริษัท จะจัดเก็บด้วยการเข้ารหัส เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของท่านจากแฮกเกอร์)
  – ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
  – ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
  – ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น, การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง, การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ, ระบบปฎิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

  2.3 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้อง และไม่เป็นการหลอกลวง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บริษัท

  2.4 ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

 2. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ด้วย

  บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

  – ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  – ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
  – หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  – หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์
  – จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น

  โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของ บราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้จะช่วยให้บิ๊กซีจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บิ๊กซีสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น
 3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  4.1 บริษัทจะใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

  – เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการบนเว็บไซต์
  – เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับค่าสินค้าและค่าขนส่ง
  – เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่น ส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
  – เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
  – เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  4.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการงานของท่านที่ท่านมีกับบริษัท (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้า และเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของ เว็บไซต์ และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัทให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  4.3 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บริษัทอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

  4.4 บริษัทขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้สมัครใช้บริการกับทางบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทาง เว็บไซต์แล้ว บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยสามารถกดยกเลิก ผ่านลิงก์ที่ส่งให้ท่านทางอีเมล์

 4. อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.vectorroaster.com

 5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.vectorroaster.com

นโยบายการจัดส่ง

 1. สินค้าจะจัดส่งเมื่อได้รับยอดโอน และยืนยันการโอนเรียบร้อยแล้ว
 2. สินค้าจะจัดส่งผ่านบริษัท Kerry express เท่านั้น (จัดส่งถึงที่)
 3. ลูกค้ารับผิดชอบในส่วนค่าทำเนียมการโอน
 4. หากต้องการให้ “บดเมล็ดกาแฟ” กรุณาแจ้งประเภทเครื่องที่ใช้ในหน้า แจ้งโอน

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท เวคเตอร์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

3. กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
– กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ลืมสั่งให้บด, ผิดจำนวน, ผิดขนาด, ผิดประเภทฯ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Code
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
– กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
– กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
– กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
– กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า